Information inför ditt besök

KONTAKTVÄGAR

Du kan enkelt boka en tid eller ta kontakt med oss dygnet runt via vår digitala plattform, så svarar vi senast nästa vardag. Se länk nedan. Det går naturligtvis även bra att ringa oss på vardagar.

VÅR DIGITALA PLATTFORM

Recept

 • Hör av dig i god tid innan dina läkemedel tar slut.
 • Varje receptönskemål kräver en medicinsk bedömning av läkare.
 • Recept gäller som längst i 1 år.
 • Använd den läkemedelslista du fått från din läkare på vårdcentralen. Listan du får från apoteket kan vara ofullständig då den endast visar kvarvarande uttag.
 • Boka tid för årskontroll till läkare i god tid. Hör gärna av dig två månader i förväg och kontrollera noga om dina mediciner är på väg att ta slut eller om ditt recept är på väg att bli för gammalt.
 • Skall du följas upp på vårdcentralen efter besök hos annan vårdgivare – kontakta oss för att boka tid!
 • Vid bokade besök

 • Kom i god tid, gärna 15 minuter innan bokad tid.
 • Du behöver inte anmäla din akomst. Sitt ned och vänta så kommer du bli uppropad när det är din tur.
 • Den tid du fått är ungefärlig då vi ibland kan behöva omprioritera på grund av svårt sjuka patienter.
 • Du kan betala efter ditt besök i terminalen bredvid receptionen. Om du lämnar vårdcentralen utan att betala kommer en faktura skickas ut nästa vardag. Ingen fakturaavgift tillkommer.
 • Akuttider

 • Via vår digitala plattform samt via telefon kan du boka akuttider för exempelvis: Halsont, hosta, feber, huvudvärk, smärta i ryggen / nacke / skuldra / axel / knä / fot, hudbesvär, säsongsallergi, magbesvär, psykisk ohälsa, ögonbesvär, urinvägsbesvär, sårskada / skada, öronbesvär med mera.
 • Var på vårdcentralen på utsatt tid
 • Vänta på att det blir din tur. Vänligen observera att tiderna är ungefärliga och om det är svårt sjuka patienter före dig kan väntetiden bli längre än beräknat.
 • Provtagning

 • Kom på drop in och anmäl dig i receptionen (se våra drop in tider för lab här) eller förboka en tid på webben här. Vänligen observera att väntetider kan förekomma om du väljer att komma på drop in.
 • Även pågående patientärenden kan ha förtur till lab.
 • Du blir i första hand informerad om ditt provsvar via vår digitala plattform.
 • PROVSVAR

  Provsvar meddelas av läkare inom 10 dagar efter provtagning såvida inte annat överenskommits. Provsvar meddelas i första hand via vår digitala plattform. Alternativt via sms, brev eller telefon. Ovanstående kan variera under semestertid. Har du inte hört någonting efter 14 dagar är du välkommen att höra av dig!

  ÖVRIG INFORMATION

  Sommartid är tillgången på tider för planerade besök och årskontroller begränsad.  NPÖ - NATIONELL PATIENTÖVERSIKT

  Vi på Forsåker Vårdcentral är anslutna till NPÖ (Nationell patientöversikt). Detta innebär att vissa uppgifter i din patientjournal, såsom journalanteckningar och diagnoser, på ett säkert sätt görs tillgängliga för andra vårdgivare. Det gör även att vi som vårdgivare kan ta del av information om dig som patient ifrån andra vårdenheter. Med ditt samtycke kan vårdpersonal mellan vårdinstanser ta del av de journalanteckningar som behövs för din vård. Här kan du läsa mer om sammanhållen journalföring.  Patientavgifter

  ListadOlistad
  Läkarbesök100 kr300 kr
  Sköterskebesök50 kr100 kr
  Psykologbesök50 kr100 kr
  Provtagning50 kr100 kr

  Betala gärna med kort! Om du inte kan betala med kort kan du betala kontant (gärna med jämna pengar). Om ingen betalning görs vid besöket skickas faktura ut dagen efter med förfallodag efter 30 dagar. Fakturereringsavgift tillkommer ej. Påminnelseavgift tas ut vid obetald faktura.

  Avgiftsfri vård

  Besök på vårdcentralen är avgiftsfria för barn och ungdomar upp till 19 år samt personer fyllda 85 år (gäller ej avgift för vaccinationer och/eller intyg, se mer information nedan).
  Sjuksköterskebesök på vårdcentral för personer fyllda 65 år är från och med 1 januari 2022 avgiftsfria.

  Högkostnadsskydd öppenvård 1300 kr
  Högkostnadsskydd innebär att du betalar sammanlagt högst 1300 kr för besök i öppenvården under en period på tolv månader. OBS! Du måste själv som patient bevaka när du uppnått gränsen för högkostnadsskydd. Forsåker Vårdcentral är anslutna till elektronisk och automatisk registrering av frikort, så kallat E-frikort. Läs mer…

  Hembesök

  Vid hembesök tillkommer ett hembesökstillägg på 100 kr till grundavgiften (för samtliga yrkeskategorier).

  Videobesök

  Fullföljt besök via video kostar som ett vanligt besök på vårdcentralen. Betalning sker via faktura.

  Avgift vid uteblivet besök

  Återbud ska lämnas senast 24 timmar före avtalad tid.
  Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala den ordinarie avgift som gäller för besöket. För avgiftsfria besök får du betala 100 kr. Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskydd, frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök. Läs mer om patientavgifter i Västra Götaland.

  Intyg

  Avgift för intyg enligt särskild prislista (Västra Götalandsregionens avgiftshandbok). Ring eller skriv till oss för mer information.  Vård på lika villkor

  På Forsåker Vårdcentral ska alla bli bemötta väl; patienter, anhöriga och vårdpersonal. Vi erbjuder vård på lika villkor och utifrån den enskildes behov. Vården ges på medicinska grunder och den grundläggande värderingen om alla människors lika värde står inskrivet i hälso- och sjukvårdslagen.

  Du kan ha önskemål om vårdpersonal men du kan inte bestämma vem som behandlar dig. Vi accepterar inga förfrågningar av diskriminerande karaktär, såsom krav på viss könstillhörighet, etniskt ursprung, trosbekännelse eller liknande. Verbala hot, fysisk våld, förolämpningar och liknande rapporteras och kan medföra att vård inte kan ges på vår mottagning.

  Personuppgiftspolicy och GDPR

  Bakgrund och omfattning

  Forsåker Vårdcentral är en med Västra Götalandsregionen avtalad primärvårdsmottagning inom Vårdval Vårdcentral och erbjuder sina vårdtjänster till invånare. Forsåker Vårdcentral erbjuder också tjänster till privatpersoner samt företag.

  I Sverige regleras behandlingar av personuppgifter av EU:s allmänna dataskyddsförordning ("GDPR") och den kompletterande svenska Dataskyddslagen (2018:218). För vårdgivare finns därutöver kompletterande bestämmelser i Patientdatalagen (2008:355). Forsåker Vårdcentral omfattas därför av alla tre regelverken. Vår personuppgiftspolicy innehåller information om hur Forsåker Vårdcentral behandlar personuppgifter i förhållande till sina patienter, kunder, leverantörer, samarbetspartners och personer som söker anställning hos Forsåker Vårdcentral. För information om hur Forsåker Vårdcentral använder cookies och andra spårningstekniker, se vår information om cookies.

  Varför och hur behandlar vi personuppgifter?

  Som vårdgivare behöver vi behandla uppgifter om våra patienter för att uppfylla kraven i Patientdatalagen. Vissa personuppgifter behövs också för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på ett ändamålsenligt sätt, såsom för att fullgöra avtal som vi ingått med våra företagskunder eller direkt med individerna. Om vi inte får tillgång till dessa uppgifter kan det leda till att vi inte kan ingå avtal eller fullgöra våra förpliktelser enligt befintliga avtal.

  Patient

  För dig som patient behandlar vi och samlar in informationen gällande hälsotillstånd, vårdmöten, namn, personnummer, kontaktuppgifter. Uppgifterna samlas in från patienterna själva, via vårdpersonal, eller via vår digitala plattform. Uppgifterna behandlas för att ge god och säker vård till patienter. Därutöver används uppgifterna i kodad form för att ta fram statistik om verksamheten och om hälso- och sjukvård.

  I egenskap av vårdgivare behandlar Forsåker Vårdcentral patientdata enligt Patientdatalagen, som på grund av uppgifternas känsliga karaktär ställer särskilt höga krav på att vissa uppgifter ska behandlas och på vilket sätt. Detta innebär bland annat att Forsåker Vårdcentral är skyldigt att behandla patientdata även om patienten inte samtycker till det. Enligt Patientdatalagen ska patientjournaler sparas i minst 10 år efter det datum då den sista anteckningen fördes in i journalen.

  Efter samtycke från dig som patient patienten kan även journaluppgifter hämtas in från andra vårdgivare eller från myndigheter. Sammanhållen journal (Nationell patientöversikt, NPÖ) innebär att behörig vårdpersonal kan ta del av journalinformation som finns hos andra vårdgivare. Detta för att öka patientsäkerhet och öka vårdkvalitet. Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del av uppgifterna i dina journaler. Du har rätt att i din journal spärra uppgifter hos en vårdgivare som du inte vill ska vara tillgängliga för andra vårdgivare. Hur länge spärren ska gälla avgör du. Och du kan begära att en spärr tas bort när som helst.
  Mer information om Sammanhållen journalföring finns på www.1177.se samt www.vastkom.se

  Leverantörer och samarbetspartners

  För dig som kontaktperson hos leverantör eller samarbetspartners behandlar och lagrar Forsåker Vårdcentral följande kategorier av personuppgifter: namn, kontaktinformation, befattning och i förekommande fall affärskorrespondens. Uppgifterna samlas in från individen själv eller dennes arbetsgivare. Forsåker Vårdcentral behandlar personuppgifterna för att administrera inköpsavtal och för att kommunicera på sedvanligt sätt för den aktuella typen av affärsrelation. Forsåker Vårdcentral har ett berättigat intresse av att kunna bedriva sin verksamhet, inbegripet att hantera sina leverantörsrelationer. Uppgifterna sparas under avtalets giltighetstid.

  Rekrytering

  De kategorier av personuppgifter som behandlas av Forsåker Vårdcentral är kontaktinformation, kön, födelseår, information om erfarenhet och färdigheter och i förekommande fall referenspersoner och testresultat. Uppgifterna samlas in från den jobbsökande själv och i förekommande fall via utlåtande från av denne angivna referenspersoner samt, gällande legitimerad vårdpersonal, från relevanta myndigheter. Personuppgifterna lagras av Forsåker Vårdcentral för att kunna administrera det aktuella rekryteringsförfarandet. Forsåker Vårdcentral har ett berättigat intresse av att genomföra, förenkla och effektivisera sin rekryteringsprocess och/eller för att vidta åtgärder inför eller enligt avtal med den jobbsökande. I de fall rekryteringsfirmor handhar rekryteringen får rekryteringsfirman tillgång till uppgifterna. Uppgifterna behandlas under den tid som det aktuella anställningsförfarandet pågår. Därefter kan uppgifterna behållas under 1 år för andra rekryteringar om den jobbsökande samtycker till detta. Uppgifterna kan också lagras under två år från avslutad rekrytering i syfte att utgöra dokumentation för eventuella anspråk enligt Diskrimineringslagen. I händelse av tvist sparas uppgifterna enligt vad som anges nedan

  Hur länge lagras personuppgifterna?

  Personuppgifterna behandlas för angivna ändamål under de tider som beskrivs ovan. Vidare behandlas uppgifter som ingår i räkenskapsinformation under sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades, vilket är ett krav enligt Bokföringslagen. I enskilda fall kan uppgifter sparas under längre tid för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

  När och till vem delar vi uppgifter?

  Vi kan dela personuppgifter enligt följande:

 • när det följer av lag, eller för att svara på förfrågningar från myndigheter
 • inom vårt bolag för de ändamål som anges ovan
 • med företag som tillhandahåller tjänster till oss eller till våra kunder i samarbete med oss
 • med en tredje part i händelse av en övervägd eller faktisk omorganisation
 • för att skydda eller tillvarata våra rättigheter
 • Rätt till tillgång

  Den registrerade har rätt att vända sig till oss i de fall Forsåker Vårdcentral står som personuppgiftsansvarig. Den registrerade kan begära tillgång till de personuppgifter som Forsåker Vårdcentral behandlar och information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka personuppgifterna har delats med. Forsåker Vårdcentral ska i egenskap av personuppgiftsansvarig förse den registrerade med en kopia på de personuppgifter som behandlas. Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, att behandlingen begränsas eller att uppgifterna raderas. Om den registrerade anser att Forsåker Vårdcentral behandlar personuppgifter om denne som är felaktiga eller ofullständiga, kan den registrerade kräva att få dessa rättade eller kompletterade. Den registrerade har även rätt att få sina uppgifter raderade bland annat i fall de inte längre är nödvändiga eller om behandlingen baseras på samtycke och detta har återkallats. Om den registrerade begär att få uppgifterna rättade, raderade eller att behandlingen begränsas, har Forsåker Vårdcentral i egenskap av personuppgiftsansvarig som rutin att med rimlig ansträngning underrätta varje mottagare av personuppgifterna om den registrerades begäran. Den registrerade har rätt att när som helst invända mot behandling av dennes personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänt intresse eller intresseavvägning enligt artikel 6.1 (e) och (f) GDPR. Ovan innebär bland annat att den registrerade har rätt att invända mot behandling av dennes personuppgifter för direktmarknadsföring. Om den enskilde invänder mot behandlingen får Forsåker Vårdcentral endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till behandlingen eller om det är motiverat att lagra uppgifterna i syfte att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Den registrerade har rätt till att få ut de personuppgifter som denne tillhandahållit den personuppgiftsansvarige och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och den lagliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal med den registrerade. Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten av personuppgiftsbehandlingar som skett innan samtycket återkallades.

  Särskilt om patienters rättigheter

  För anteckningar i patientjournaler gäller Patientdatalagen. Dessa anteckningar är låsta (signerade) och kan inte ändras eller raderas. Som patient har du i regel rätt att begära utdrag ur journalen och åtkomstloggarna. Om du som patient anser att en uppgift är felaktig kan vårdgivaren införa en rättelse i journalen. En rättelse är en notering som hänvisar till den felaktiga uppgiften och ger den rätta informationen. Både den ursprungliga anteckningen och rättelsen ligger kvar i patientjournalen. Detta under förutsättning att patienten och vårdgivaren är överens om att anteckningen skall rättas. I fall där vårdgivaren och patienten är oense om journalens riktighet, eller där patienten begär destruktion av journalen kan patienten ansöka till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg ("IVO"). Efter prövning av IVO rättas eller raderas journalen i enlighet med myndighetens beslut.

  Kontaktuppgifter

  Som patient vänder du dig till oss på Forsåker Vårdcentral, då vi i egenskap av vårdgivare är personuppgiftsansvarig. Om du har nyttjat Forsåker Vårdcentrals tjänster via ett annat bolag är den personuppgiftsansvarige det bolag som du har köpt tjänsterna av.
  Vid frågor om Policyn eller andra frågor om hur Forsåker Vårdcentral behandlar personuppgifter, vänligen kontakta Forsåker Vårdcentrals verksamhetschef via info@forsakervardcentral.se
  Registrerade personer har dessutom rätt att framställa klagomål till behörig dataskyddsmyndighet. I Sverige är detta Integritetsskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen) med kontaktuppgifter enligt nedan.
  E-post: imy@imy.se
  Telefon: 08-657 61 00
  Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, box 8114, 104 20 Stockholm

     

  Våra öppettider är:

  Måndag till torsdag kl 07:00 - 17:00
  Fredagar kl 07:00 - 16:00
  Kvällsöppet måndag och torsdag till kl 20:00 (bokade besök)

  Vårdcentralen och BVC är stängd på helgdagar

  Vårdärenden som inte kan vänta hänvisas till Jourcentralen Åby

  eller 1177

  Gratis besöksparkering utanför vårdcentralen, se här
  Karta över parkering utanför Forsåker Vårdcentral & BVC

  Kollektivtrafik

  Linje 755, 761 eller 765 - Hållplats Kronogårdsgatan
  Flexlinjen stannar precis utanför vårdcentralen.

  VGR certifierad Vårdcentral 1177 Svenska Demensregistret Luftvägsregistret Nationella Diabetesregistret Nationella Vaccinationsregistret Tillgänglighetsdatabasen